Projektový management - základný kurz, všeobecný PM

Prihláška na kurzMS PROJECTCenník MS Project

Kurz Projektový management - základný kurz, všeobecný PM je určený:

Projektovým manažérom, ktorí sa chcú naučiť správne inicializovať, plánovať, vytvoriť projektovú dokumentáciu. Projekt realizovať a kontrolovať.

Po ukončení školenia budete vedieť:

 • Úvod do projektového riadenia:
  • Projekt a projektové riadenie
  • Životný cyklus a procesy projektu,
  • Prostredie projektu,
  • Zúčastnené osoby, ich vzťahy a zodpovednosti,
  • Organizačné aspekty projektu,
  • PMI – Project Management Institut,
  • IPMA – International Project Management Assotiation,
  • SPPR – Spoločnosť pre projektové riadenie,
  • Certifikačný systém SPPR/IPMA a PMI,
  • Súbor požadovaných schopností pre odborníkov na projektové riadenie,
  • PM BOK - A Guide to the Project Management Body of Knowledge,
 • Iniciácia projektu:
  • Iniciovanie a výber projektu,
  • Stanovenie dlhodobých a bezprostredných cieľov projektu,
  • Definovanie hraníc a obmedzení projektu,
  • Organizovanie projektu (definovanie zdrojov pre projekt),
  • Odhad prínosov a nákladov projektu,
  • Odhad rizík projektu,
  • Rôzne formy dokumentácie, štruktúra a obsah,
  • Podnikateľské zdôvodnenie projektu (Business Case),
  • Štúdiá uskutočniteľnosti (Feasibility Study),
  • Rámcová formulácia projektu (Project Formulation Framework),
  • Zadávacie podmienky (Terms Of Reference),
 • Plánovanie projektu – Vytvorenie projektového dokumentu:
  • Iniciácia,
  • Plánovanie predmetu,
  • Definovanie predmetu,
  • Definovanie aktivít,
  • Poradie aktivít,
  • Odhad trvania aktivít,
  • Vývoj rozvrhu,
  • Plánovanie zdrojov,
  • Odhad nákladov,
  • Rozpočtovanie nákladov,
  • Plánovanie riadenia rizík,
  • Vývoj plánu projektu,
  • Plánovanie kvality,
  • Organizačné plánovanie,
  • Zabezpečenie personálu,
  • Plánovanie obstarávania,
  • Plánovanie ponukového konania,
  • Plánovanie komunikácií,
  • Identifikácia rizík,
  • Kvalitatívna analýza rizík,
  • Kvantitatívna analýza rizík,
  • Plánovanie opatrení
 • Realizácia a kontrola projektu:
  • Realizácia plánu projektu,
  • Zabezpečenie kvality,
  • Rozvoj teamu,
  • Distribúcia informácií,
  • Ponukové konanie,
  • Výber dodávateľov,
  • Administrácia kontraktov,
  • Hlásenie výkonov,
  • Integrovaná kontrola zmien,
  • Verifikácia predmetu,
  • Kontrola zmien predmetu,
  • Kontrola rozvrhu,
  • Kontrola nákladov,
  • Kontrola kvality,
  • Sledovanie a kontrola rizík,
  • Ukončenie kontraktov,
  • Administratívny záver projektu

Záverečná diskusia, prierezový kvíz, vyhodnotenie kurzu.